AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

– Denominació Social: Tallers Alsina, S.C.

– Domicili Social: Carretera Girona, 270-272, 17220, Sant Feliu de Guíxols, (Girona)

– CIF: J17333790

– Telèfon: 972321467

– E-mail: info@talleralsina.com

– Lloc web: www.tallersalsina.com

L’activitat que desenvolupa l’empresa és taller de planxa i pintura

L’Horari d’atenció al públic, és el següent: dilluns a divendres de 9 h a 13 i de 15:30 h a 19:30h.

1. OBJECTE

Tallers Alsina, S.C. (d’ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web www.tallersalsina.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través del web, Tallers Alsina, S.C. facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol altra disposició legal que fos aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que aquesta pot patir modificacions, ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i l’ús de la web.

La prestació dels serveis per part de Tallers Alsina, S.C. té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web poden estar subjectes al pagament d’un preu.

2.2. Registre d’usuari.

Amb caràcter general la prestació dels serveis exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i això, Tallers Alsina, S.C. condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la complementació prèvia del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la mateixa secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a Tallers Alsina, S.C. permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi el prestador o tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, malgrat que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’usar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

sigui contrària, menysprea o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la mateixa imatge de les persones;

de qualsevol manera, perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Tallers Alsina, S.C. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable per cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes usades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies.

5. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Tallers Alsina, S.C. no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquests webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Tot i això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan calgui, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades . Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privacitat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per fer qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats en aquests desenvolupats, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Girona.

Darrera actualització: 22 d’agost del 2022