A més de planxa i pintura, al nostre taller, també hi fem serveis especials:
○ Recuperació i envernissat de fars
○ Re-tapissat de sostres
○ Restauració de cotxes antics
○ Polish i abrillantat